top of page
Pedagogiska tankar och visioner


Med barn- och ungdomslägren vill vi främst av allt skapa ett sammanhang för de unga där alla kan känna att de får och kan vara sig själva, där stämningen tillåter och uppmuntrar till kreativt experimenterande och där var och en har chans att pröva på sådant de önskar musikmässigt. För att uppnå detta jobbar ledarna bl.a. med ett normmedvetet perspektiv, ett sätt att synliggöra begränsande eller exkluderande normer som kan upprätthålla diskriminering eller normativa uppfattningar vad gäller kön, sexualitet, funktionsgrad, etnicitet mm, och aktivt söka material, och pedagogiska metoder som stärker respekten för och uppskattningen av mångfald och olikheter. Till ett normmedvetet arbetssätt hör även att ständigt granska och utveckla den egna verksamheten - att förstå att det finns mycket vi ännu inte kan eller förstår, och att vi har mycket kvar att lära oss.

Vi satsar även på att ge inspiration och utmaningar till dem som är längre hunna i sitt musicerande så att lägren även kan fungera som språngbräde för eventuella framtida musikyrken. 
 

Mångspråkigheten
 

Föreningens huvudspråk är finska, svenska och vid behov engelska. Kursdeltagare och ledare kommer ofta från både Sverige och Finland. Syftet med den aktiva flerspråkigheten är att överlappa klyftor mellan språkgrupper, väcka intresse för varandras språk och kulturer samt bidra till ett öppnare och mer respekterande klimat.

Vad är normmedveten pedagogik?

 • Att inte anta något om människors bakgrund, upplevelser eller identitet, utan vara beredd att lyssna och låta var och en definiera sig själv och benämna sina upplevelser

 • Att vara medveten om stereotyper och normer i samhället och kulturen gällande t.ex. kön, sexualitet, klass, ras, etnicitet och att medvetet vilja arbeta för att alla skall rymmas med i verksamheten

 • Normmedvetenhet innebär ofta ett intersektionellt perspektiv, d.v.s flera olika normer kan samverka i människors liv, ofta på motstridiga sätt

 • Vi är medvetna om att normer inte är absoluta, utan de skapas hela tiden och i vissa situationer kan vi uppleva privilegier, i andra blir vi exkluderade

 • Att vara beredd att se normer i sitt eget liv och i sitt pedagogiska arbete

 • Att vara beredd att lyssna, att bereda utrymme, att skapa trygga ramar och att lära sig som lärare

Vad är normmedveten musikpedagogik?

 

 • Vi vill möjliggöra för varje elev och lärare att få uttrycka sig själv och känna att jag ryms med, att jag har en självklar plats i gemenskapen. Då frigörs energi för musik och kommunikation.

 • Vi vill också arbeta för att stärka barns och ungdomars självständiga musicerande och skapande

 • Vi arbetar gärna gränsöverskridande, t.ex. genom att samarbeta med olika konstgrenar och genom att t.ex. beakta miljöfrågor i det pedagogiska arbetet

 • Vi prövar oss fram och vill hitta nya vägar.

 • Vi vill vara lyhörda, lära oss, känna in.

bottom of page